Kronhjort

Kronviltsgruppen består av Johan Thurin (samordnare), Håkan Stenman, Lennart Edman och Annika Wennström.

Södra Tuna och Sellnäs kronhjortsskötselområde.

  • Området omfattar den mark som Södra Tuna och Sellnäs viltvårdsområden har på östra sidan av riksväg 50.
  • Gyllbergens kronhjortsskötselområde förvaltar den delen av Sellnäs & Södra tuna viltvårdsområden som ligger på västra sidan om riksväg 50

kron


Observera! Informationen kommer att uppdateras för jaktåret 2020/2021

Av på jaktstämman 24 april 2019 beslutades nedanstående regler för Södra Tuna och Sellnäs kronhjortsskötselområde jaktåret 2019/2020

Tilldelning jaktåret 2019/2020 på den Östra sidan av riksväg 50:       

  • 2 Tjurar (med max 8 taggar)
  • 2 Hindar
  • 8 Kalvar

Information om antal djur kvar på tilldelning östra sidan fås via telefonsvarare på telefon: 076-770 44 93.

Tilldelning jaktåret 2019/2020 på den Västra sidan av riksväg 50:      

  • 3 Tjurar (med max 8 taggar)
  • 5 Hindar
  • 8 Kalvar

Information om antal djur kvar på tilldelning västra sidan fås via telefonsvarare på telefon: 076-139 21 18.

Regler:

Ordinarie jakttidtabell gäller för kronhjortsjakten. Vilket är från den 16 augusti 2019 till 31 januari 2020.

Klass 1 vapen gäller.

Tjurarna får ha max 8 taggar. Hindarna skall helst vara smaldjur. Kalv skall alltid fällas först vid kalvförande hind.

Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt.

Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning mellan 1 oktober och 31 januari eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.

Jakten bedrivs som områdesjakt inom det viltvårdsområde som man tillhör.

Skjutet djur skall snarast, dock senast morgonen efter, rapporteras via telefon med information om var djuret skjutits kompletterat med foto. Östra sidan kontaktar telefon: 070-649 70 55. Foto sändes till samma nummer. Information om antal djur kvar på tilldelning fås via telefonsvarare på telefon: 076-770 44 93. Västra sidan kontaktar telefon: 070-530 00 47. Foto sändes till samma nummer. Information om antal djur kvar på tilldelning fås via telefonsvarare på telefon: 076-139 21 18.

För att motverka felskjutning, som sker av kapital tjur (9 taggar och över) tappar skytten rätten att tillgodogöra sig det djur som är felskjutet. Kött och trofé tillfaller det viltvårdsområde där djuret fällts.

Skytten ansvarar för framforsling och uppslakt av felskjutet djur. Skytt som vägrar ta hand om (felskjutet) djur riskerar att få sitt jaktkort indraget nästkommande jaktår.